Δήλωση γνωστοποίησης

Σημειώστε ότι βάσει των προϋποθέσεων αδειοδότησης της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών του ΗΒ, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους παίκτες που κάνουν χρήση των λειτουργιών μας σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία ή Βόρειο Ιρλανδία (“Πελάτες ΗΒ”) σε ότι αφορά το επίπεδο ασφαλείας που παρέχεται σε πελάτες και σε χρήματα στο ΗΒ. Τα χρήματα των πελατών διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεχωριστά από άλλους επιχειρηματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ωστόσο θα αποτελούν τμήμα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σε περίπτωση πτώχευσης. Το γεγονός αυτό συνάδει με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για τον διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών σε επίπεδο βασικού διαχωρισμού. Σας παρακαλούμε κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx Σας ενημερώνουμε ότι οι πελάτες του ΗΒ θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της παρούσας δήλωσης γνωστοποίησης και ότι δεν θα επιτρέψουμε τη χρήση οποιωνδήποτε κατατεθέντων ποσών σε τυχερά παιχνίδια έως ότου γίνει επιβεβαίωση παραλαβής με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (i) εάν ένας πελάτης ΗΒ δεν έχει ακόμη καταθέσει χρήματα σε εμάς, κατά την πρώτη φορά που ο πελάτης προβεί σε κατάθεση χρημάτων, (ii) εάν ένας πελάτης ΗΒ έχει προηγουμένως καταθέσει χρήματα σε εμάς, κατά την επόμενη μεμονωμένη περίσταση που ο πελάτης προβεί σε κατάθεση και (iii) σε περίπτωση οποιωνδήποτε επακόλουθων καταθέσεων από πελάτη ΗΒ, κατά την κατάθεση που είναι η πρώτη μετά από κάποια αλλαγή στη δήλωση γνωστοποίησης.

Ούτε η ElectraWorks Ltd (“λειτουργός”) ούτε οποιοδήποτε μέρος της ευρύτερης bwin.party digital entertainment plc (“όμιλος”) έχει οποιοδήποτε ιστορικό μη ανάληψης ευθύνης που προκύπτει από μεμονωμένες συναλλαγές σε τυχερά παιχνίδια ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου ο λειτουργός και άλλες εταιρίες του ομίλου προβαίνουν σε ενέργειες εντός των διαφόρων αδειοδοτημένων και νομοθετικά ρυθμισμένων χωρών.

Έλεγχος ομίλου

Ως ελάχιστη προϋπόθεση, η διοίκηση του ομίλου προβαίνει σε μηνιαίους ελέγχους απόδοσης των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων του ομίλου στο πλαίσιο των αγορών όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος και διανέμει πόρους στους επιχειρηματικούς κλάδους όπως απαιτείται. Σημαντική κεφαλαιουχική επένδυση παρέχεται σε νέες επιχειρήσεις και αυτές παρακολουθούνται στενά όσο βρίσκονται σε αρχικά στάδια. Προβληματισμοί σχετικά με τη ρευστότητα θα τίθενται άμεσα στην προσοχή της διοίκησης.

Ο όμιλος διασφαλίζει πάντα ότι τα μετρητά και το ισοδύναμο διαθεσίμου υπερβαίνουν τα χρήματα των πελατών του ομίλου ανά πάσα στιγμή. Στις 30 Ιουνίου 2014, ο όμιλος είχε ταμειακό υπόλοιπο ύψους 176,7 εκατ. ευρώ (£141,6 εκατ. ) και μη αναληφθείσες πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 43,7 εκατ. ευρώ (£35 εκατ.).
Κατά την ίδια ημερομηνία, τα χρήματα των πελατών του ομίλου ανερχόταν σε 108,6 εκατ. ευρώ (£87 εκατ.).
Ο λειτουργός είναι το βασικό ταμείο διαχείρισης χρημάτων των πελατών του ΗΒ καθώς και του πλεονάσματος μετρητών του ομίλου. Ο λειτουργός επενδύει το πλεόνασμα μετρητών σε υψηλών προδιαγραφών αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσμων επενδύσεων καθώς και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις σε κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Έλεγχος λειτουργού

Τα υπόλοιπα των πελατών του ΗΒ στον λειτουργό ανερχόταν σε περίπου 6,7 εκατ. ευρώ (£5,35 εκατ.). Προκειμένου να πληρωθούν οι απαιτήσεις του LCCP, τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό θα τοποθετηθούν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Δωρεάν μετρητά (η διαφορά μεταξύ του υπολοίπου μετρητών και των χρημάτων των πελατών) θα παρέχουν την αρχική χρηματοδότηση λειτουργίας παρόλο που η αγορά του ΗΒ (όπως αναφέρεται στις οικονομικές προβλέψεις) έχει ως στόχο να είναι θετική σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη και τη ροή μετρητών βάσει της υπάρχουσας πελατειακής βάσης.

Ο λειτουργός, ως μέλος του ευρύτερου ομίλου, λειτουργεί στο πλαίσιο αυστηρά κατανεμημένου και εφαρμοσμένου επιπέδου οικονομικού και διοικητικού ελέγχου. Ορισμένα παραδείγματα οικονομικών ελέγχων που εφαρμόζονται στην επιχείρηση περιλαμβάνουν:
• Το συμβούλιο λειτουργών καθώς και την ειδική διοικητική ομάδα που διασφαλίζει και ελέγχει τη λήψη αποφάσεων και τους οικονομικούς ελέγχους σε διαρκή βάση.
• Ο βαθμός στον οποίο μεμονωμένοι εργαζόμενοι μπορούν να δεσμεύσουν την εταιρία για οποιαδήποτε έξοδα καθορίζεται ρητώς στο έγγραφο κατανομής εξουσιοδότησης. Αυτό το έγγραφο λαμβάνει υπόψη τις λειτουργίες της εταιρίας και περιγράφει λεπτομερώς τις ενέργειες σε επίπεδα όπως (για παράδειγμα) οι υπάλληλοι της εξυπηρέτησης πελατών μπορούν να αποδώσουν μπόνους έως το επίπεδο εξόδων για το οποίο απαιτείται έγκριση πιο υψηλόβαθμου στελέχους.
• Η πλειοψηφία των εξόδων βασίζεται σε προμήθειες και διαδικασίες εντολών αγοράς που δημιουργούνται προτού εκδοθεί μια εντολή για προϊόντα ή λειτουργίες, ενώ παρακολουθείται και η ροή των εξόδων σε ολόκληρη την επιχείρηση. Αυτό ενσωματώνεται πλήρως στην λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης.
• Διάφορες πολιτικές που διέπουν για παράδειγμα τη διαχείριση ταμείου και φόρων υιοθετούνται για ολόκληρο των όμιλο ώστε να ελέγχονται όλα στοιχεία ενεργητικού του ομίλου.
• Ο όμιλος έχει αυστηρό τμήμα εσωτερικού ελέγχου που αναφέρει στην επιτροπή ελέγχου & ρίσκων του ομίλου. Στις αρμοδιότητές της εμπίπτουν η επίβλεψη των οικονομικών και επιχειρησιακών ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Ο όρος “χρήματα πελατών ΗΒ” αφορά τη συνολική αξία των χρημάτων που διατηρούνται ως πίστωση των πελατών ΗΒ στον λειτουργό συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: διαθέσιμα χρηματικά ποσά πελατών ΗΒ στον λειτουργό για να προσφέρει πονταρίσματα σε, ή να καλύψει το κόστος συμμετοχής σε, μελλοντικές λειτουργίες τυχερών παιχνιδιών, κέρδη ή έπαθλα που οι πελάτες ΗΒ έχουν επιλέξει να εναποθέσουν ως κατάθεση στον λειτουργό ή τα οποία ο λειτουργός έχει να αιτιολογήσει σε πελάτες ΗΒ και οποιαδήποτε εδραιωμένη ωστόσο μη αποπληρωμένη πιστότητα ή άλλα μπόνους.

Ο όρος “χρήματα πελατών ομίλου” αφορά τη συνολική αξία των χρημάτων που διατηρούνται ως πίστωση των πελατών όλου του ομίλου.

Η ElectraWorks Limited, πάροχος του παρόντος ιστοτόπου, έχει αδειοδοτηθεί από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ και ρυθμίζεται από τον Επίτροπο Τυχερών Παιγνίων του Γιβραλτάρ σύμφωνα με τον νόμο περί τυχερών παιγνίων του 2005.

Στην ElectraWorks Limited έχει χορηγηθεί μία άδεια σταθερών αποδόσεων (αρ. αδείας: RGL No. 051) και μία άδεια καζίνο (αρ. αδείας: RGL N0. 50) για τη λειτουργία απομακρυσμένων τυχερών παιγνίων.